Kategori: Sıkça Sorulan Sorular

BİR EMLAK ALMAK-SATMAK İSTİYORUM. HANGİ BELGELER GEREKİYOR, İŞLEMİN MALİ YÖNÜ NEDİR?

Satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir. Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. Bunlar satılan taşınmaz mal ve satış bedelidir. Satış bedelinin belirlenmesi taraflara aittir. Az veya çok belirlenebilir. Tapu sicil müdürlüğünün bu bedelin az veya çok olduğu yönünde müdahale yetkisi yoktur. Ancak tapu sicil müdürlüğü, satış bedelinin emlak beyan değerine […]

Read More

KENDİ ÜZERİME TAPU KAYIDI OLAN KONUTUMU SATMAK İSTİYORUM. BU İŞLEMİN MALİYETİ NE KADARDIR?

Taşınmaz ile ilgili gösterilen satış bedelinin, binde 16,5 oranında alıcı, binde 16,5 oranında satıcı tapu harcı ödemektedir. Ayrıca satıcı her yıl yeniden belirlenen miktarda döner sermaye harcı öder. Tapu ve Kadastro Harçları nereye ödenir? Tapu ve Kadastro Harçları; 02.07.1964 gün ve 492 Sayılı Harçlar kanununun 66. maddesi “Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi […]

Read More

HERHANGİ BİR TAŞINMAZA AİT BİLGİYE ERİŞEBİLİRMİYİM?

Gayrimenkul mallara ilişkin her türlü bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( “Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini  inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi  veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. ” hükmündedir)  ile Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine alenidir. Gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğüne müracatınızla ilgilisi olduğunuzun tespitine mütaakip […]

Read More

MİRASIN PAYLI MÜLKİYET OLARAK İNTİKALİ (MÜŞTEREK MÜLKİYET)

Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile belirlenen malikin, bu belgede gösterilen mirasçılarının adına hissedarlık esasına göre kanuni payları oranında intikali işlemidir. Mirasın doğrudan doğruya paylı (paylı) mülkiyet esasına göre tescili için tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin elbirliğini (iştirak halini) bozduklarına dair istemi olması veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi gerekir. Bunun yanında veraset senedinde açıkça […]

Read More

MİRASIN ELBİRLİĞİ HALİNDE İNTİKALİ (İŞTİRAK HALİNDE)

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Veraset senedinde mirasçıların hisselerinin gösterilmiş olması,  (iştirakin) bozulduğu anlamına gelmez. Elbirliği halinin bozulmuş olabilmesi için veraset senedinde bu hususun açıkça hiçbir yoruma mahal kalmaksızın belirtilmiş […]

Read More

MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR? KAÇ TÜRLÜ İNTİKAL İŞLEMİ VARDIR?

Mirasın intikali: mahkemelerden veya Noterlerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır. Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır; 1 İştirak halinde intikallerde mirasçılardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir. 2 Hisseli mülkiyet olarak intikalinin yapılmasında ise mirasçı veya temsilcilerinin tümünün intikali talep etmeleri gerekir. Tespit etmek istediğiniz taşınmazların ait olduğu […]

Read More

BİR TAŞINMAZI HİBE ETMEK İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ NELERDİR?

BAĞIŞ (HİBE) Gerekli Belgeler : Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler içinVergi Numaraları. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet […]

Read More

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ NASIL OLMAKTADIR?

YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşımaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz edinebilmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak […]

Read More

TAPU DAİRELERİNE BAŞVURU ŞEKLİ NEDİR?

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli : Tapu Müdürlüklerine farklı şekillerde başvurulabilinir. Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir. 1- Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Sıramatik sistemi bulunmayan müdürlüklerimizde başvuru müdürlüklerimizde […]

Read More